Vår filosofi

Vår vision

WITTENSTEIN fokuserar på att bli en global partner i världsklass för kunderna som behöver intelligenta mekatronikdrivningar, servosystem och komponenter.


Våra värderingar

Vår relation med kunder, leverantörer och kollegor representerar våra kärnvärden. Därför agerar vi så att dessa saker främjas. För övrigt har alla foton som representerar värderingarna tagits i vår egen World Garden. Läs mer …


Våra gemensamma företagsprinciper

Företagets framgång baseras på att tillämpa gemensamma värderingar och sträva mot gemensamma mål. Våra gemensamma företagsvärderingar är den skriftliga versionen av dessa tankar. De utgör en riktlinje i våra dagliga funderingar, beslutsfattanden och åtgärder. De är bindande vid alla tillfällen och för alla medarbetare i företaget.

1. Values Maturation

Vi utvecklar värderingar

Våra tankar och handlingar baseras på modellen ”Values maturation”. Modellen är orienterad mot värderingar (som inte bara är ekonomiska värden) i familjeföretag, intelligenta relationer, återinvestering av vinst i verksamheten och därmed dess framtid – och framför allt för en balans som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Den skiljer sig från den ”giriga” modellen som kännetecknas av vinst- och värdemaximering, extrapolering av gårdagens utveckling till morgondagen, vanföreställningen om att kunna förutspå framtiden och uttag av vinster.

”Values maturation” betyder bland annat att nå hållbara intäkter som bildar basen för företagets möjligheter att fortsätta växa och vara innovativt. Det ökar företagets livskraftighet och sparar resurser till kommande generationer.

 

 

2. Mindfulness

Vi är uppmärksamma – alltid och överallt

Principen ”Values maturation” beskriver vad vi gör. ”Mindfulness" besvarar frågan om hur vi lever våra liv och hanterar våra värderingar – med uppmärksamhet. Varje förändring är en utvecklingsutmaning, och vi bör ta en aktiv del i den ständiga processen med tekniska och sociala omstöpningar. Det implicerar att förändringar i företagsmiljön faktiskt upptäcks och identifieras i god tid. Därför är vi på WITTENSTEIN uppmärksamma – alltid och överallt.

Att vara uppmärksam betyder att vara alert och öppen och registrera det som händer. Vi uppfattar även svaga signaler – vi ger dem plats istället för att ignorera dem. Därför sätter vi så få begränsningar som möjligt för oss själva. Uppmärksamhet är en mental inställning som formar och genomsyrar våra liv. Bara om vi är uppmärksamma kan vi identifiera möjligheterna och riskerna som uppstår och agera därefter.

Uppmärksamhet betyder också att inte slå sig till ro när verksamheten går bra och inte vara nöjd med det vi uppnått, utan att vi också tänker på morgondagen. Därför måste vi utöva självrannsakan, d.v.s. hela tiden analysera oss själva så att vi inte blir beroende av vissa vägar och val.

 

 

3. Familjeföretag

WITTENSTEIN-koncernen är ett familjeägt företag. Medlemmarna i familjen WITTENSTEIN strävar efter att balansera företagets och familjens intressen.

WITTENSTEIN är ett familjeföretag. En stor del av tillgångarna i WITTENSTEIN-familjen är kopplade till WITTENSTEIN-koncernen. Familjen tar därmed en stor risk – både som familj och som koncern – i samförstånd och solidaritet. Målet är att garantera en god framtid för alla inblandade och deras avkommor. Båda parterna behöver ingå förpliktelser, ta ansvar och uppvisa tillförlitlighet.

Diagrammet över WITTENSTEIN-familjen används för att styra interaktionen mellan aktieägare, familjen och företaget så att företaget stannar kvar i familjens ägo och alla inblandade får del av resultatet. Ett villkor för att nå målen är gemensamma värderingar. Det är ett annat skäl till att WITTENSTEIN-familjen i diagrammet uttryckligen agerar enligt företagsfilosofin för WITTENSTEIN.

WITTENSTEIN-familjen står bakom företaget med sitt namn och sitt rykte. Det måste alla medarbetare vara medvetna om, eftersom allt som händer och görs direkt kan påverka WITTENSTEIN-familjens rykte.

4. Personal

WITTENSTEIN och dess personal ingår ett ömsesidigt avtal och varje part tar ansvar för den andra.

Relationen mellan familjen och företaget liknar den som finns mellan WITTENSTEIN-koncernen och medarbetarna. Båda sidor ingår ett ömsesidigt avtal baserat på förtroende och tillförlitlighet, som medför att varje part tar ansvar för den andra. En grundpelare i WITTENSTEIN som företag är medarbetarnas värdighet, det vill säga människovärdet som behöver respekteras och som gör varje person viktig. Vi litar på våra människor och är en partner som man kan lita på. Vi överutnyttjar inte personalstyrkan, utan strävar efter att behålla den i strävan efter långsiktiga partnerskap. Vi vill utveckla och utnyttja personalens potential. Våra medarbetare använder i sin tur resurserna på ett ansvarsfullt sätt, strävar efter ständig utveckling och blir pålitliga partner.

5. Kunder

Vi etablerar en givande relation med våra kunder där vi uppvisar tillförlitlighet och tar ansvar.

Vi skapar en partnerrelation med kunderna som permanent gynnar båda parter. Vi håller det vi lovar och behandlar varandra rättvist. Vi ljuger inte, vi bedrar inte, utan spelar med öppna kort eftersom det är avgörande för att skapa förtroende på lång sikt. Våra kunder kan lita på oss. Därför måste vi hela tiden tänka framåt, förutse kundernas möjliga behov och utveckla lämpliga lösningar som tillgodoser dem.

6. Gemensamma intressen viktigare än särintressen

WITTENSTEIN-koncernens gemensamma intressen kommer före intressena hos de olika nätverksdelarna.

WITTENSTEIN-koncernen är ett intelligent nätverk med många nätverksenheter (affärsenheter, divisioner, taket som Hidden Champions arbetar under). Varje nätverksenhet har egna mål och ska jobba mot dem, men utan att tappa fokus på koncernens mål och intressen eller agera på bekostnad av andra nätverksenheter. Därför sätter vi alltid WITTENSTEIN-koncernens gemensamma intressen före de enskilda nätverksenheternas intressen. Bara på så sätt kan koncernen fortsätta att överleva på sikt.

 

 

7. Subsidiaritet

Om det är möjligt hanteras frågorna lokalt (d.v.s. decentraliserat).

”På plats” ska tolkas både i den geografiska närheten (lokalt) och i den organisatoriska närheten (decentraliserat). Självklart kan principen bara tillämpas med hänsyn till andra direktiv (t.ex. andra verksamhetsprinciper, interna riktlinjer, administrativa regler och kompetens). Exempel: Principen ”Gemensamma intressen viktigare än särintressen” kan inte åsidosättas av subsidiaritetsprincipen.

Subsidiaritet ger bland annat följande fördelar: snabbhet, närhet till problemet eller uppgiften, bättre beslut.

 

 

8. Risk

Vi tar inte risker som vi inte själva hanterar.

Risktagande är en del av företagandet. Ingen innovation kan uppnås utan risk, eftersom varje innovation innebär gränsövergångar och inträde på okänd mark. Riskerna i entreprenörsrelaterade beslut och innovationsprocesser behöver identifieras och bedömas. Dessutom måste åtgärder vidtas för att minska riskerna och eventuella följder. Den återstående risken diskuteras här. Mot bakgrund av ansvar gentemot ägarna, vår personal och deras familjer samt mot kommande generationer använder vi aldrig företaget som helhet (vi satsar inte allt på en häst). Vi tar alltså inte risker vars följder vi inte själva kan hantera med egna resurser inom en rimlig tid. Principen gäller också för summan av alla risker (t.ex. kombinationen av processrisker, sociokulturella risker och marknadsrisker).

9. Enlig lagar och regler

Företagen i WITTENSTEIN-koncernen och deras personal följer alla lagar och andra regler i de länder där de bedriver verksamhet.

Det är självklart för oss att följa alla lagar och regler i länderna där vi bedriver verksamhet. Men vi kan samtidigt hålla blicken på och följa våra interna normer och regler.

På så sätt lämnar vi värdefulla bidrag, som inte bara stärker WITTENSTEIN som varumärke utan också ryktet hos hela WITTENSTEIN-familjen.

 

 

10. Social acceptans

Vi strävar efter att våra entreprenörsaktiviteter ska accepteras socialt.

Det bästa för samhället (som exempelvis kan vara invånarna i Igersheim eller hela Kinas befolkning) är nära kopplat till möjligheten att utveckla och utnyttja nya tekniker och produkter. WITTENSTEIN tror på vetenskaplig forskning när tekniska risker och fördelar behöver utrönas. Det ligger i WITTENSTEINs intresse att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och lösningar på ett sätt som lämnar varaktiga bidrag till samhällets väl. Därför tar vi hänsyn både till kundernas behov och samhällets behov när vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar. Vi genomför noggranna analyser inom alla verksamhetsområden och på alla orter. Analyserna baseras på vetenskapliga rön. Vi håller också löpande kontakt med vår sociala omvärld. Målet med aktiviteterna är en bred och allmän acceptans i samhället av de tekniker vi använder och de produkter och lösningar vi erbjuder, så att vi kan utveckla och tillämpa våra värderingar i en stabil miljö.